*alt_site_homepage_image*

Teisinis reglamentavimas

Pagrindinis Lietuvos diasporos politikos strateginis dokumentas – Lietuvos diasporos politikos strateginės gairės „Globali Lietuva“ 2022‒2030 metams (Strateginės gairės „Globali Lietuva“), patvirtintos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-550. Strateginių gairių „Globali Lietuva“ tikslas – sustiprinti ir išplėsti valstybės ir diasporos ryšį, dialogą bei partnerystę, siekiant skatinti tautinės tapatybės ir lietuvybės užsienyje išsaugojimą ir puoselėjimą, sudaryti sąlygas aktyvesniam diasporos dalyvavimui kuriant gerovę ir saugumą Lietuvoje bei grįžimui į Lietuvą.

Strateginės gairės „Globali Lietuva“ įgyvendinamos vadovaujantis kasmet atnaujinamu ir vieniems metams pratęsiamu trejų metų veiksmų planu (toliau – Veiksmų planas), kurio tikslas – užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimą. Rengiant Veiksmų planą aktyviai dalyvauja ne tik Lietuvos valstybinės institucijos, savivaldybės, bet ir Pasaulio lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, VšĮ „Global Lithuanian Leaders“, Lituanistinių mokyklų asociacija, „Diaspora LT“ ir kitos diasporą telkiančios organizacijos.

Veiksmų planas 2024–2026 metams (patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2024 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-52) rengiamas vadovaujantis Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. veiksmų plano rengimo, įgyvendinimo stebėsenos ir atskaitomybės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-261, jo įgyvendinimą koordinuoja Užsienio reikalų ministerija.

Lietuvos diasporos politikos strateginės gairės „Globali Lietuva“ 2022‒2030 metams

Strateginių gairių „Globali Lietuva“ įgyvendinimo veiksmų planas 2024–2026 m.

Veiksmų plano rengimo, įgyvendinimo stebėsenos ir atskaitomybės tvarkos aprašas