*alt_site_homepage_image*

Neformalus vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdo muzikos, dailės, kitos menų, sporto mokyklos, Lietuvos aukštosios mokyklos, taip pat pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą gamtamokslio, technologinio, inžinerinio, matematinio ugdymo atviros prieigos centro veiklos aprašą veiklą vykdančios švietimo įstaigos.

Valstybės biudžeto lėšos skiriamos kiekvienai bendrojo ugdymo mokyklai pagal klasių komplektų skaičių. Šiomis lėšomis apmokamas mokinių dalyvavimas būreliuose (vidutiniškai 2 val. per savaitę), todėl kiekvienoje mokykloje privalo būti neformaliojo vaikų švietimo programos, už kurias tėvams mokėti nereikia. Informacija apie šias programas skelbiama mokyklų interneto svetainėse.

ŠaltinisNeformalusis švietimas | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (lrv.lt)

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra koordinuoja ir vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir jo kokybės stebėseną.