*alt_site_homepage_image*

Civilinės būklės aktų registravimas

Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus savo civilinės būklės aktus. Prašymus dėl civilinės būklės aktų (t. y. gimimo, santuokos, ištuokos, mirties) įrašų įtraukimo į apskaitą, taip pat dėl užsienio valstybėje pakeistų asmenvardžių keitimo Lietuvoje ir kitų civilinės metrikacijos kompetencijos klausimų pareiškėjai gali pateikti:

  • el. būdu, per „Elektroninės valdžios vartų“ portalą prisijungę prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MGVDIS  https://www.registrucentras.lt/p/680
  • tiesiogiai atvykę į pasirinktą Civilinės metrikacijos skyrių arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/;
  • prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus), pasirašytus el. parašu, pateikti pasirinktam Civilinės metrikacijos skyriui;
  • prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) atsiųsti registruotuoju paštu arba pateikti per kurjerį teisės aktų nustatyta tvarka;
  • užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje.

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl paslaugų suteikimo turite kreiptis į savo miesto ar rajono (į kurį sugrįžtate gyventi) Civilinės metrikacijos skyrių. Informacijos ieškokite savo miesto savivaldybės tinklalapyje (savivaldybių žemėlapis).

Pavyzdžiui, Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas ir kontaktinę informaciją rasite https://vilnius.lt/lt/ -> Paslaugos https://paslaugos.vilnius.lt/, paieškoje įveskite žodį „civil“, „užsien“, „įtrauk“ ir pan.


Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą:

  • užsienio valstybėje įregistruoto vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą;
  • asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą.

Užsienyje įregistruotas gimimas įtraukiamas į apskaitą Lietuvoje sudarant gimimo įrašą. Duomenys apie asmenį į gimimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio gimimo įregistravimą. Vaiko ir jo tėvų vardai ir pavardės gimimo įraše rašomi teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dokumente duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Norint įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) prašymas; 2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3) užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą.


Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybėje įregistruotą santuoką.

Užsienyje įregistruota santuoka įtraukiama į apskaitą Lietuvoje sudarant santuokos sudarymo įrašą. Duomenys apie sutuoktinius į santuokos sudarymo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos įregistravimą. Sutuoktinių vardai ir pavardės santuokos sudarymo įraše rašomi teisės aktų nustatyta tvarka.

Norint įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) prašymas; 2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3) užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą; 4) ištuokos dokumentas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties dokumentas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą.

Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis, užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą. 


Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybėje nutrauktą santuoką.

Užsienyje įregistruota ištuoka įtraukiama į apskaitą Lietuvoje sudarant santuokos nutraukimo įrašą. Duomenys apie išsituokusius asmenis į santuokos nutraukimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos nutraukimą. Santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik tada, kai į apskaitą yra įtraukta santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.

Norint įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) prašymas; 2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3) užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos nutraukimą užsienio valstybėje, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą.

Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.


Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turėjusio ar turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį.

Užsienyje įregistruota mirtis įtraukiama į apskaitą Lietuvoje sudarant mirties įrašą.

Norint įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) suinteresuoto asmens prašymas; 2) užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis asmens mirties įregistravimą užsienio valstybėje, išverstas į lietuvių kalbą, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.


Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas

Paslauga teikiama norint pakeisti vardą ir (ar) pavardę Lietuvos Respublikos piliečiui, jeigu jis pasikeitė vardą ir (ar) pavardę gyvendamas užsienio valstybėje, kurioje yra ar buvo jo gyvenamoji vieta arba kurios pilietis jis yra ar buvo.

Norint asmeniui pakeisti vardą ir (ar) pavardę, pakeistus užsienio valstybėje, Civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateiktas: 1) prašymas; 2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3) dokumentai, pagrindžiantys, kad asmens vardas ir (ar) pavardė buvo pakeisti užsienio valstybėje, ir asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar užsienio valstybės turimą ar turėtą pilietybę patvirtinantys dokumentai.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia.


Šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius