*alt_site_homepage_image*

Pagalba mokiniui

Pagalba mokykloje

Mokymosi sunkumų mokiniui gali kilti dėl įvairių priežasčių.

Pagalbą mokiniui pirmiausia teikia mokytojas, remdamasis mokykloje susitarta tvarka. Kai mokytojo pagalbos nepakanka, mokinio mokymosi pasiekimai žemesni nei bendraamžių, mokytojas kreipiasi į mokyklos vaiko gerovės komisiją, kad būtų nustatyta mokymosi sunkumų priežastis. Mokyklos vaiko gerovės komisija, siekdama išsamesnio mokinio ugdymosi poreikių įvertinimo, gali paprašyti tėvų (globėjų) pateikti papildomus dokumentus ir duoti pritarimą pagalbai teikti. Mokiniui švietimo pagalba skiriama vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu.

Mokykloje mokiniams teikiama psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Ją teikia įvairūs specialistai: tiflopedagogai, logopedai, surdopedagogai, psichologai, mokytojo padėjėjai, gestų kalbos vertėjai, skaitovai ir kt.

Švietimo pagalbos poreikį nustato vaiko gerovės komisija, savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Pagalbą per pamokas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gali teikti ir mokytojo padėjėjas. Mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar keliems mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalintiems savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

Mokykla mokiniui, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, privalo užtikrinti psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos teikimą. Jei mokykla negali jos užtikrinti dėl objektyvių priežasčių, pedagoginė psichologinė tarnyba ir vaiko teisių apsaugos tarnyba, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais), gali siūlyti jam mokytis kitoje mokykloje. Nors sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus lemiamą žodį taria tėvai, taip pat ir parinkdami mokyklą, tačiau jie turi bendradarbiauti su mokyklos vadovu, mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija ir savivaldybės psichologine pedagogine tarnyba ir vykdyti jų rekomendacijas.

Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija


Skaitmeninės mokymo(si) priemonės

Tiesioginė pagalba grįžusiems (atvykusiems iš užsienio) vaikams – Nacionalinės švietimo agentūros sukurtos ir prižiūrimos skaitmeninės mokymo(si) priemonės ir virtualiosios mokymo(si) aplinkos. Čia galima rasti lietuvių kalbos vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių su kalbėjimo ir klausymo užduotimis tiek patiems mažiausiems, tiek ir tiems, kurie lietuvių kalbos mokosi išlyginamosiose klasėse arba individualiai pagal atitinkamą kalbos mokėjimo lygį (A1–B2).

ŠaltinisNacionalinė švietimo agentūra