*alt_site_homepage_image*

Muitinė

Grįžtant iš Europos Sąjungos šalies: keliaujant ES viduje, perkamų ar vežamų daiktų kiekis neribojamas, jei tie daiktai skirti naudoti asmeniškai, o ne parduoti, PVM ir akcizo mokesčiai yra įskaičiuojami į kainą, ir kitoje ES šalyje jokių mokesčių mokėti nebereikia.

Dažnai teiraujamasi apie asmeniniam vartojimui skirtų tabako gaminių ir alkoholio kiekius. Kiekviena šalis gali nustatyti skirtingus asmeniniam vartojimui skirtų tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų kiekius. Jei muitinės pareigūnai įtaria, kad vežatės prekių, kurios nėra skirtos jūsų asmeninėms reikmėms arba yra skirtos parduoti, jums gali tekti įrodyti, kad jos skirtos asmeninėms reikmėms (pateikti pirkimą patvirtinančius dokumentus ir pan.). Jei negalite pateikti pakankamai įrodymų, jūsų gali būti paprašyta sumokėti akcizus paskirties šalyje arba jūsų vežamos prekės gali būti konfiskuotos.

Keleiviai, įveždami grynuosius pinigus ar lengvai konvertuojamą turtą (pvz., obligacijas, akcijas, kelionės čekius ir pan.) į Bendrijos teritoriją iš trečiųjų šalių ar išveždami iš jos į trečiąsias šalis, privalo juos deklaruoti Grynųjų pinigų deklaracijoje pasienio muitinės poste, jeigu gabenamų pinigų vertė arba gabenamų vertybinių popierių vertė ne mažesnė kaip 10 000 EUR. 

Fiziniai asmenys, keičiantys nuolatinę gyvenamąją vietą ir persikeliantys iš ne Europos Sąjungos šalies gyventi į Lietuvos Respubliką, savo asmeninę nuosavybę (turtą) gali įvežti nemokėdami importo muitų ir PVM.

Nuolatinė gyvenamoji vieta – tai valstybė, kurioje yra nurodytas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, įtrauktas į gyventojų ar panašų registrą arba pateiktas mokesčių institucijai, arba valstybė, kurioje fizinis asmuo paprastai gyvena dėl savo asmeninių ir profesinių ryšių (o kai profesinių ryšių nėra ar kai jie fizinį asmenį sieja su kita valstybe, – valstybė, kurioje jis paprastai gyvena dėl savo asmeninių ryšių).

Asmeninis turtas – tai:

 • asmens higienos reikmenys, patalynė, baldai, įranga ir panašūs daiktai, dviračiai, motociklai, asmeninio naudojimo transporto priemonės ir jų priekabos, turistinės automobilių priekabos-nameliai, pramoginiai laivai, asmeninio naudojimo orlaiviai, maisto produktai (jei jų kiekis atitinka įprastines fizinio asmens ir jo šeimos reikmes), naminiai ir jojamieji gyvūnai bei kiti asmeniniai daiktai, jei jie pagal paskirtį, kiekį ir kitas aplinkybes akivaizdžiai neskirti parduoti ar naudoti ekonominėje veikloje, o asmens naudojami individualiems ar jo namų ūkio poreikiams tenkinti;
 • asmeniniai nešiojamieji taikomosios dailės ir laisvųjų menų įrankiai, kurie skirti naudoti pagal amatą ar profesinėje veikloje.

Nuo importo muitų ir PVM neatleidžiami:

 • etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;
 • apdorotas tabakas;
 • komercinės transporto priemonės, taip pat transporto priemonės, kurias persikeliantis asmuo naudoja mišriems, t. y. tiek asmeniniams, tiek komerciniams, tikslams;
 • daiktai, kurie skirti naudoti pagal amatą arba pagal profesiją, išskyrus nešiojamuosius taikomosios dailės ir laisvųjų menų įrankius.

Atleidimo nuo muitų ir PVM sąlygos

Atleidimas nuo importo muitų ir PVM taikomas, kai:

 • persikeliantis asmuo ne trumpiau kaip 12 pastarųjų mėnesių iš eilės nuolat gyveno trečiojoje šalyje;
 • persikeliantis asmuo asmeninį turtą naudojo savo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje ne mažiau kaip šešis mėnesius iki ją paliekant ir kuris skirtas naudoti tuo pačiu tikslu naujoje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje.

Asmeninio turto įvežimo laikotarpis

Persikeliantis asmuo asmeninį turtą turi importuoti per 12 mėnesių nuo leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo dienos, o jeigu tokio leidimo nereikia, – per 12 mėnesių nuo pirmos įsikūrimo Lietuvos Respublikoje dienos. Visą asmeninį turtą persikeliantis asmuo gali importuoti vienu metu arba keliomis atskiromis siuntomis.

Nurodytas 12 mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas, jeigu asmeninis turtas dėl nuo persikeliančio asmens nepriklausančių priežasčių negalėjo būti importuotas per nurodytą 12 mėnesių laikotarpį. Tokiu atveju persikeliantis asmuo kartu su muitinės deklaracija muitinei pateikia prašymą pratęsti minėtą laikotarpį. Prašyme nurodomos priežastys, kodėl asmeninis turtas negalėjo būti importuotas per 12 mėnesių laikotarpį. Kartu su prašymu pateikiami jį pagrindžiantys dokumentai.


Asmeninio turto įvežimas dar neįsikūrus Lietuvoje

Atleidimas nuo importo muitų ir PVM remiantis bendrosiomis nuostatomis gali būti taikomas ir tuo atveju, jeigu persikeliantis asmuo asmeninį turtą importuoja dar neturėdamas nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje. Tokiu atveju persikeliantis asmuo kartu su muitinės deklaracija muitinei turi pateikti prašymą atleisti nuo importo muitų ir PVM. Prašyme nurodomos priežastys, kodėl asmuo palieka trečiąją šalį, kurioje turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, bet dar nėra įsikūręs Lietuvos Respublikoje, bei asmens įsipareigojimas įsikurti nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje.

Asmuo turi įsipareigoti įsikurti nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje per 6 mėnesius, tačiau, jeigu persikeliantis asmuo keičia nuolatinę gyvenamąją vietą ir atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką dėl su darbo veikla susijusių aplinkybių, tokiu atveju asmuo turi įsipareigoti įsikurti per 12 mėnesių.

Jei persikeliantis asmuo asmeninį turtą importuoja dar neturėdamas nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, muitinei jis turi pateikti garantiją. Garantijos pateikti nereikia, jeigu persikeliantis asmuo atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką dėl su darbo veikla susijusių aplinkybių bei muitinei kartu su muitinės deklaracija pateikia darbo sutartį, sudarytą su įmone, kuri su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija yra sudariusi investicijų sutartį. Įmonių, kurios yra sudariusios investicijų sutartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija, sąrašą sudaro Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir skelbia savo interneto svetainėje.

Jei persikeliantis asmuo asmeninį turtą importuoja dar neturėdamas nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, atleidimas nuo importo muitų ir PVM taikomas remiantis bendrosiomis nuostatomis, tačiau darant šias išimtis:

 • visas asmeninis turtas buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje turi būti naudotas mažiausiai šešis mėnesius iki pirmos asmeninio turto siuntos importo dienos,
 • jeigu persikeliantis asmuo atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką dėl su darbo veikla susijusių aplinkybių:
 • visas asmeninis turtas turi būti importuotas (visas vienu metu arba keliomis atskiromis siuntomis) per 12 mėnesių nuo pirmos asmeninio turto siuntos importo dienos (nurodytas 12 mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas),
 • be importo muitų ir PVM importuotas asmeninis turtas 12 mėnesių nuo įsikūrimo Lietuvos Respublikoje dienos negali būti skolinamas, užstatomas, išnuomojamas ar perleistas už atlygį ar nemokamai kitiems asmenims prieš tai raštu neinformavus muitinės. Jeigu asmeninis turtas paskolinamas, užstatomas, išnuomojamas ar perleidžiamas už atlygį ar nemokamai kitiems asmenims nepraėjus nurodytam 12 mėnesių laikotarpiui, persikeliantis asmuo per 5 darbo dienas apie tai turi informuoti teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje asmeninis turtas buvo importuotas, ir sumokėti muitinės apskaičiuotus importo muitus ir PVM.

Persikeliantis asmuo, įsikūręs nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje, per 5 darbo dienas nuo įsikūrimo apie tai turi informuoti teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje asmeninis turtas buvo importuotas, ir pateikti įsikūrimą įrodančius dokumentus (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus, būsto įsigijimo ar nuomos sutartis, ar pan.).


Asmeninio turto deklaravimas

Asmeninis turtas deklaruojamas:

 • muitinės deklaracijoje nurodant konkrečius asmeninį turtą sudarančių daiktų Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodus arba
 • muitinės deklaracijoje asmeninį turtą priskiriant Kombinuotosios nomenklatūros 9919 subpozicijai.

Deklaravimo paslaugas teikia muitinės tarpininkai.


Dokumentai

Atleidimui nuo importo muitų ir PVM taikyti persikeliantis asmuo kartu su muitinės deklaracija muitinei turi pateikti:

 • dokumentus, įrodančius, kad persikeliantis asmuo ne trumpiau kaip 12 pastarųjų mėnesių iš eilės nuolat gyveno savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje (darbo sutartį, sudarytą ne trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui; ne trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui sudarytą būsto nuomos sutartį; dokumentus apie mokesčių už komunalines paslaugas mokėjimą; dokumentus apie vaikų mokyklos arba kitos ugdymo įstaigos lankymą ar pan.);
 • leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, kuris galioja ne trumpiau kaip 12 mėnesių (išskyrus atvejus, kai pagal Įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties persikeliančiam asmeniui leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje nereikia);
 • dokumentus, įrodančius persikeliančio asmens įsikūrimą nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje (gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentai, būsto įsigijimo ar nuomos sutartis ar pan.); 
 • dokumentus, įrodančius, kad persikeliantis asmuo asmeninį turtą naudojo savo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje ne mažiau kaip šešis mėnesius iki ją paliekant (prekių įsigijimo dokumentai, asmens laisvos formos patvirtinimas, kad įvežamus daiktus jis turėjo arba naudojo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ne mažiau kaip šešis mėnesius iki minėtos vietos palikimo, ar pan.);
 • asmeninį turtą sudarančių daiktų laisvos formos sąrašą, jei daiktai muitinės deklaracijoje nurodomi priskiriant juos Kombinuotosios nomenklatūros 9919 subpozicijai. Sąraše išvardyti daiktai turi būti aprašyti pakankamai tiksliai, kad būtų galima juos identifikuoti, turi būti nurodytas daiktų kiekis. Sąrašą patvirtina persikeliantis asmuo, nurodo savo vardą ir pavardę bei pasirašo.

Asmuo taip pat gali pateikti kitus dokumentus, įrodančius muitų lengvatos taikymo pagrįstumą, jei tokie dokumentai reikalingi (pavyzdžiui, jeigu pirmiau nurodyti pateikiami dokumentai prieštaringi, nepagrindžia atleidimo nuo importo muitų ir PVM sąlygų).

Naminių gyvūnų (kaip asmeninio turto) įvežimo į Lietuvą taisykles ir rekomendacijas nustato bei reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: Keliavimas su gyvūnais augintiniais | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (vmvt.lt) 


Apribojimai

Persikeliantis asmuo, įvežęs asmeninį turtą be importo muitų ir PVM, 12 mėnesių nuo importo dienos negali raštu neinformavęs muitinės šio turto skolinti, užstatyti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai kitiems asmenims.

Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus asmeninį turtą už atlygį ar nemokamai kitiems asmenims nepraėjus nurodytam 12 mėnesių laikotarpiui,  turi būti sumokėti importo muitai ir PVM.

Daugiau informacijos: Gyvenamosios vietos keitimas (lrmuitine.lt)


Grynieji pinigai

Asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kontrolę vykdančiam muitinės pareigūnui pareikalavus, privalo raštu, pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaraciją (pateiktą tikrinimą atliekančio muitinės pareigūno), deklaruoti gabenamą 10 000 EUR viršijančią sumą. 

Daugiau informacijosGrynųjų pinigų deklaravimas (lrmuitine.lt)

TEISĖS AKTAI

KONTAKTAI

Informacija muitinės klausimais teikiama: 

 • Bendrosios muitinės informacijos klausimais – tel. +370 5 2665000;
 • Informacija muitinės deklaracijų teikimo klausimais – tel. +370 5 2665001;
 • info@lrmuitine.lt

Šaltinis: Muitinės departamentas